Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Gudrun Hespel BV met maatschappelijke zetel te Londenstraat 60 bus 166 2000 Antwerpen – BE0728866611 en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0728866611.

In het kort

 • De prijzen zijn deze zoals vermeld op de webshop.
 • Retourneren van fysieke producten kan t.e.m. 14 dagen na ontvangst tegen een vergoeding van 5,45€ voor de retourkosten.
 • U hebt als consument wettelijk gezien een herroepingsrecht van 14 dagen voor digitale producten vòòr de aanvang van een cursus, traject of abonnement. Wanneer u niet binnen de 14 dagen (na aankoop, maar voor opening of start) u aankoop annuleert, is uw inschrijving definitief.
 • Wanneer cursussen, abonnementen of trajecten reeds gestart zijn of u reeds toegang hebt gekregen tot het cursusmateriaal/platform ziet u af van dit herroepingsrecht.
 • Trajecten zijn niet vroegtijdig stop te zetten zonder geldige reden, bij inschrijving stem je toe om het volledig traject te volgen, ook bij betaling in termijnen.
 • Abonnementen kunnen opgezegd worden na de eerste volledig verstreken termijn, de opzegging dient telkens te gebeuren voor de aanvang van de volgende factureringscyclus (dus VOOR het ontvangen van de volgende factuur in je mailbox, anders gebeurt de stopzetting de periode hierna). Opzeggen kan zelf via DEZE link.
 • U persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd conform de GDPR wetgeving. Meer informatie kan u hierover vinden in onze privacy verklaring.
 • Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor ongevallen, tenzij deze veroorzaakt werden door onze fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid.
 • Soms is voor een correcte begeleiding van personal training, psychologische begeleiding of voedingsbegeleiding overleg nodig met derden zoals een behandelende arts, specialist of psychiater. In dit geval mogen gegevens opgevraagd worden die relevant zijn voor de behandeling en mogen gegevens van de cliënt doorgespeeld worden naar de verwijzer of behandelende arts. Doch zal hiervoor altijd toestemming gevraagd worden aan de desbetreffende cliënt.
 • Indien van toepassing: ouders en/of voogd mogen op de hoogte gesteld worden van de behandeling van een minderjarige cliënt.
 • Aangekochte cursussen of digitale producten zijn strikt persoonlijk en mogen niet doorgestuurd worden of gedeeld worden met derden. Alle producten zijn auteursrechtelijk beschermd en de verspreiding hiervan is strafbaar.

In het lang

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Prijzen en betaling

De prijs voor onze diensten is deze zoals vermeld op onze website.

Al onze facturen zijn te betalen binnen 30 dagen na ontvangst ervan. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 3 – Annulatievoorwaarden

 • Retourneren van fysieke producten kan t.e.m. 14 dagen na ontvangst tegen een vergoeding van 5,45€ voor de retourkosten.
 • U hebt als consument wettelijk gezien een herroepingsrecht van 14 dagen voor digitale producten vòòr de aanvang van een cursus, traject of abonnement. Wanneer u niet binnen de 14 dagen (na aankoop, maar voor opening of start) u aankoop annuleert, is uw inschrijving definitief.
 • Wanneer cursussen, abonnementen of trajecten reeds gestart zijn of u reeds toegang hebt gekregen tot het cursusmateriaal/platform ziet u af van dit herroepingsrecht.
 • Trajecten zijn niet vroegtijdig stop te zetten zonder geldige reden, bij inschrijving stem je toe om het volledig traject te volgen, ook bij betaling in termijnen.
 • Abonnementen kunnen opgezegd worden na de eerste volledig verstreken termijn, de opzegging dient telkens te gebeuren voor de aanvang van de volgende factureringscyclus (dus VOOR het ontvangen van de volgende factuur in je mailbox, anders gebeurt de stopzetting de periode hierna). Opzeggen kan zelf via DEZE link.

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logos, teksten, fotos, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, fotos namen, teksten, logos kleurencombinatie, etc niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

Artikel 8 – Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Artikel 10 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.